Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny – uznaniowe dodatki Mieszkaniowe (Housing Benefit, Council Tax Benefit i Discretionary Housing Payments).

Co to są uznaniowe dodatki mieszkaniowe (Discretionary Housing Payments, DHP)
Dodatki DHP to dodatkowa pomoc w opłacaniu czynszu i/lub podatku lokalnego przyznawana osobom, które otrzymują zasiłki, ale potrzebują dodatkowej pomocy, przekraczającej przyznane im kwoty zasiłków.
Władze lokalne otrzymują co roku określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na dodatki DHP i nie mogą wydać na ten cel więcej, niż kwota ustalona przez rząd.
Dodatków DHP nie przyznaje się na:
• Opłaty za usługi, których nie obejmuje zasiłek mieszkaniowy
• Zaległości czynszowe
• Potrącenia z zasiłku mieszkaniowego z powodu wstrzymania zasiłku dla osób poszukujących pracy (Job Seekers Allowance)
• W przypadku zawieszenia wypłat zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit) i/lub zasiłku na podatek lokalny (Council Tax Benefit)
• Pomoc w opłatach czynszu dla osób, które są uprawnione tylko do zasiłku na podatek lokalny
• Pomoc w opłatach podatku lokalnego dla osób, które otrzymują tylko zasiłek
mieszkaniowy
• Gdy jedynym przyznanym zasiłkiem jest Second Adult Rebate (zniżka podatku lokalnego ze względu na drugą osobę dorosłą).

Jak się ubiegać o uznaniowy dodatek mieszkaniowy?
O DHP mogą się ubiegać tylko osoby, którym aktualnie przysługuje zasiłek mieszkaniowy i/lub zasiłek na podatek lokalny. Należy się skontaktować z działem ds. zasiłków przy władzach lokalnych i poprosić o formularz wniosku.

Jak ustala się uprawnienia do DHP?
Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę:
• Całkowite dochody wnioskodawcy
• Posiadane oszczędności
• Czy ktoś inny z domowników może zapewnić pomoc finansową
• Pożyczki i długi pozostające do spłacenia
• Czy wnioskodawca mógłby inaczej gospodarować pieniędzmi, aby poprawić
sytuację
• Czy w sytuacji wnioskodawcy lub rodziny istnieją szczególne okoliczności, jak np. choroba czy niepełnosprawność
• Czy wnioskodawca sam próbował naprawić sytuację.
Urząd Miasta będzie potrzebował wielu informacji i może poprosić wnioskodawcę o zgłoszenie się osobiście do biura władz lokalnych w celu dokładniejszego omówienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma list informujący o decyzji oraz podstawach tej decyzji. Jeśli dodatek DHP zostanie przyznany, list będzie zawierał informację o kwocie dodatku i okresie, na jaki go przyznano.

Jaką kwotę można otrzymać i na jak długo?
Wysokość dodatku zależy od sytuacji wnioskodawcy. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie, a dodatki przyznawane są na różne okresy czasu. Jednak nie ma gwarancji, że dodatek zostanie przyznany.
Należy zauważyć, że w przypadku zasiłku mieszkaniowego przyznana kwota nie może być wyższa niż całkowity czynsz po odjęciu opłat za usługi takie jak prąd czy woda; a w przypadku zasiłku na podatek lokalny przyznana kwota nie może być wyższa niż kwota należnego podatku.

Jak wypłacane są dodatki DHP?
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dodatek DHP wypłacany jest zwykle razem z zasiłkiem Housing Benefit lub Council Tax Benefit, chociaż DHP nie zalicza się do zasiłku.

Co zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją w sprawie wniosku o DHP?
Jeśli wnioskodawcy nie przyznano dodatku DHP lub wnioskodawca nie zgadza się z przyznaną kwotą lub okresem, na jaki przyznano DHP, może poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji. Należy napisać do władz lokalnych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty listu informującego o decyzji i wyjaśnić, dlaczego nie zgadza się z decyzją. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o uznaniowy dodatek mieszkaniowy, nie
można złożyć odwołania do sądu od tej decyzji.

A jeśli moja sytuacja ulegnie zmianie?

W razie zmiany sytuacji należy bezzwłocznie powiadomić o tym władze lokalne na piśmie. Wysokość dodatku DHP zostanie ponownie rozważona w celu sprawdzenia, czy powinna zostać zmieniona. Jeśli w wyniku tego dodatek DHP zostanie zmniejszony, możliwe, że osoba pobierająca
dodatek będzie musiała zwrócić część lub całość pieniędzy już otrzymanych w ramach DHP.

Gdzie można uzyskać dalsze porady?
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porad, skontaktuj się z biurem władz lokalnych. (Nazwę władz lokalnych można znaleźć na rachunku za Council Tax.) W przeciwnym razie możesz się skontaktować z najbliższym biurem organizacji Citizens Advice Bureau lub z działem ds. uprawnień do zasiłków socjalnych (Welfare Rights Service). Dane kontaktowe znajdziesz w lokalnej książce telefonicznej.

Źródło:: www.benefit-leaflets.org.