Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny – informacje na temat
oszustw zasiłkowych oraz sposobów zapobiegania im
(Housing Benefit and Council Tax Benefit).

Co rozumie się przez oszustwo w zakresie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny?
Oszustwo zasiłkowe ma miejsce wtedy, gdy ktoś ubiega się o zasiłek świadomie podając informacje fałszywe lub niedokładne. Oszustwo może również zaistnieć wtedy, gdy osoba pobierająca zasiłek nie powiadomi urzędu o zmianach w swojej sytuacji, które oznaczałyby zmniejszenie przysługującej kwoty zasiłku. Czasami za oszustwo zasiłkowe odpowiada tylko osoba pobierająca zasiłek, a czasami zaangażowany jest także właściciel wynajmowanego lokalu, pracodawca, przedstawiciel lub inna osoba, która pomaga w wypełnieniu wniosku o zasiłek. Oszustwo zasiłkowe jest przestępstwem karnym. Jeśli istnieją podejrzenia, że ktoś pobiera
zasiłek, do którego nie jest uprawniony, sprawę bada specjalnie do tego powołany zespół z Urzędu Miasta. Jeżeli Urząd Miasta znajdzie dowody potwierdzające popełnienie oszustwa, może wnieść sprawę do sądu, nałożyć karę grzywny lub wydać formalne ostrzeżenie, nazywane pouczeniem (caution). W każdym przypadku dąży do odzyskania pełnej kwoty nadpłaconego zasiłku. W określonych okolicznościach skonfiskowane mogą zostać również inne sumy pieniędzy lub mienie, jeśli uważa się, że stanowią one zyski z przestępstwa.

Dlaczego ważne jest przeciwdziałanie oszustwom w zakresie zasiłku
mieszkaniowego i zasiłku na podatek lokalny?

Szacuje się, że oszustwa zasiłkowe kosztują podatników co roku 2 biliony funtów. Pieniądze te można by było przeznaczyć na inne ważne usługi. Oszustwa mają wpływ na stawki podatku lokalnego i podatku dochodowego oraz poziom zasobów dostępnych do rozdysponowania w lokalnej społeczności. Urząd Miasta ma obowiązek chronić fundusze zasiłkowe przed oszustwami i nadużyciami. Ma również obowiązek prowadzić śledztwa w sprawach oszustw i wyniki w tym zakresie są oceniane przez rząd.

Jakie kroki podejmuje się w celu zapobiegania oszustwom zasiłkowym?
Zespół Urzędu Miasta ds. wykrywania oszustw współpracuje blisko z innymi instytucjami w dążeniu do ograniczenia oszustw zasiłkowych. Prowadzi dochodzenia wspólnie z ministerstwem pracy i emerytur (Department for Work and Pensions) i sąsiednimi władzami lokalnymi, a w dochodzenia te często zaangażowana jest policja, urząd kontroli granic (Border Agency) oraz urząd skarbowy (HM Revenue & Customs). Bierze udział w procesach weryfikacji danych, których większość przeprowadza urząd
weryfikacji danych dotyczących zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit Matching Service) i krajowy wydział ds. oszustw przy komisji rewizyjnej (Audit Commission, w tym Audit Scotland w Szkocji). Instytucje te sprawdzają dane będące w posiadaniu urzędów państwowych oraz wielu przedsiębiorstw prywatnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji, sprawa jest kierowana do właściwego urzędu do zbadania. Sprawdzamy wszystkie zarzuty oszustw zasiłkowych. Jeśli dochodzenie wykaże, że ktoś dopuszcza się oszustwa, Urząd Miasta rozważa możliwość wniesienia oskarżenia lub podjęcia innych kroków przeciwko danej osobie lub osobom, zależnie od ich sytuacji osobistej oraz stopnia ciężkości sprawy. Decyzje podejmuje się zgodnie z regulaminem sankcji za oszustwa zasiłkowe.

Jakiego rodzaju oszustwa występują w zakresie zasiłku mieszkaniowego i zasiłku na podatek lokalny?
Poniżej wymienione są często spotykane rodzaje oszustw zasiłkowych.
• Zasiłkobiorca nie powiadamia urzędu, że w danym lokalu mieszka lub że z lokalu tego wyprowadziła się inna osoba, np. partner, krewny, znajomy lub lokator.
Jeżeli zasiłkobiorca nie powiadomi Urzędu Miasta, że w gospodarstwie domowym mieszka lub że się stamtąd
wyprowadziła jakaś inna osoba, jest to oszustwo, gdyż miałoby to wpływ na wymiar uprawnień do zasiłku.
• Zasiłkobiorca nie powiadamia urzędu o tym, że pracuje, w jakim wymiarze godzin pracuje lub ile zarabia.
Oszustwem jest sytuacja, gdy ktoś nie powiadamia Urzędu Miasta, że pracuje, w związku z czym może nie być uprawniony do innych świadczeń, takich jak zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s Allowance) lub zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support). Zdarza się też, że zasiłkobiorca pracuje w większym wymiarze czasu lub zarabia więcej niż nas
poinformował.
• Zasiłkobiorca nie powiadamia urzędu o wszystkich swoich oszczędnościach i inwestycjach.
Sytuacja, gdy ktoś nie informuje Urzędu Miasta o wszystkich posiadanych kontach w bankach i kasach oszczędnościowych, gotówce, papierach wartościowych i innego rodzaju oszczędnościach, gdyż miałoby to wpływ na uprawnienia do zasiłku.
• Zasiłkobiorca nie powiadamia urzędu o posiadaniu nieruchomości – w Wielkiej Brytanii lub za granicą.
Tego typu oszustwo ma miejsce wtedy, gdy osoba pobierająca/ubiegająca się o zasiłek nie poinformuje Urzędu Miasta o posiadaniu nieruchomości lub gruntu (z tytułu czego może otrzymywać czynsz).
• Osoba pobiera zasiłek na lokal, który podnajmuje lub w którym nie mieszka.
Sytuacja, gdy ktoś pobiera zasiłek z tytułu lokalu, w którym nie mieszka lub który podnajmuje innej osobie. Dotyczy to również sytuacji, gdy ktoś pobiera zasiłek na lokal, który nie istnieje lub gdzie nie musi płacić czynszu. Tego typu oszustwo może zaistnieć z pomocą i zaangażowaniem właściciela nieruchomości lub innych najemców.
• Zasiłkobiorca nadal pobiera zasiłek na lokal, z którego się wyprowadził.
Oszustwo popełnia osoba, która nie poinformuje Urzędu Miasta, że się przeprowadziła, a nadal przyjmuje płatności zasiłku mieszkaniowego na poprzednie miejsce zamieszkania.
• Zasiłkobiorca nie podaje urzędowi pełnych informacji o wszystkich swoich dochodach.
Sytuacja, gdy osoba pobierająca/ubiegająca się o zasiłek nie powiadamia Urzędu Miasta o wszystkich swoich dochodach lub o zmianach  otrzymywanych kwot, gdyż miałoby to wpływ na uprawnienia do zasiłku. Do dochodów zaliczają się świadczenia emerytalne (zarówno emerytury pracownicze, jak i indywidualne), zasiłki typu tax credit, kredyty studenckie, zapomogi i stypendia.
• Osoba pobierająca zasiłek nie powiadamia Urzędu Miasta, że właścicielem lokalu, na który otrzymuje zasiłek mieszkaniowy jest ona sama, ojciec jej dzieci lub krewny.
Urząd Miasta nie może przyznać zasiłku mieszkaniowego, jeżeli dany lokal jest własnością osoby ubiegającej się o zasiłek lub ojca któregoś z jej dzieci, tak więc tego typu oszustwo powstaje, gdy wnioskodawca albo nie poinformuje nas, że jest właścicielem lokalu, albo nie poda prawdziwych
informacji o tym, kto jest właścicielem lokalu. Dotyczy to również niektórych przypadków, gdy właścicielem nieruchomości jest krewny osoby ubiegającej się o zasiłek.

Podejrzewam, że znam kogoś, kto popełnia oszustwo zasiłkowe – co powinienem zrobić?
Ważne jest, aby Urząd Miasta o tym powiadomić. W razie podejrzeń, że ktoś popełnia oszustwo zasiłkowe, Urząd Miasta prosi o kontakt.
• Można się skontaktować z biurem władz lokalnych w swoim rejonie (nazwę władz lokalnych można znaleźć na wezwaniu do zapłaty podatku lokalnego (Council Tax)).
• Można zadzwonić na krajową infolinię ds. oszustw zasiłkowych (National Benefit Fraud Hotline) pod bezpłatny numer telefonu 0800 328 6340 lub 0800 854440 lub pod numer 0800 678 3722 (w języku walijskim).
• Można wypełnić formularz elektroniczny na stronie internetowej
www.secure.dwp.gov.uk/benefitfraud/.

Jakie informacje trzeba podać?
Zgodnie z prawem, muszą istnieć uzasadnione powody, aby wszcząć przeciwko komuś dochodzenie w sprawie oszustwa zasiłkowego – dlatego też wymagane jest podanie jak największej ilości spośród wymienionych poniżej informacji.
• Imiona i nazwiska osób podejrzewanych o popełnianie oszustwa zasiłkowego
• Adresy tych osób
• Dane wszelkich innych zaangażowanych osób
• Rysopisy zaangażowanych osób, na przykład wzrost, budowa ciała, kolor włosów
• Opisy należących do nich pojazdów, w tym numery rejestracyjne i kolory
• Dlaczego podejrzewa się oszustwo i o jakie czyny podejrzewa się te osoby
• Dane dotyczące pracy wykonywanej przez te osoby, w tym rodzaj pracy, nazwy i adresy
pracodawców, wymiar czasu pracy oraz wysokość zarobków
• Dane partnerów życiowych, o których być może nas nie poinformowano, w tym imię i
nazwisko, rysopis, zatrudnienie oraz pory przychodzenia i wychodzenia z danego lokalu
• Informacje dotyczące wydawania przez te osoby dużych ilości pieniędzy – czego nie można by się było spodziewać po osobach żyjących z zasiłków.

Czy wymagane jest podanie swojego imienia i nazwiska?
Zgłaszający nie musi podawać swoich danych kontaktowych, jeśli sobie nie życzy, ale pomocne jest, jeżeli je poda, abyśmy mogli się z nim skontaktować w razie ewentualnych pytań.

Co się dzieje z podanymi przeze mnie informacjami?
Przekazane informacje są rozpatrywane przez zespół ds. wykrywania oszustw. Informacje te są traktowane jako poufne. Jeżeli jest wystarczająco dużo danych, zespół sprawdza uprawnienia i wymiar zasiłków
pobieranych przez daną osobę. Dochodzenie może trochę potrwać i zespół dochodzeniowy nie może informować zgłaszającego o wynikach dochodzenia wszczętego na podstawie otrzymanych informacji.

Jakie kroki są podejmowane?
Czasami nie podejmuje się żadnych działań, ponieważ może się okazać, że dana osoba nie popełnia oszustwa zasiłkowego. Na przykład może się zdarzyć, że dana osoba już nas wcześniej powiadomiła, że pracuje zarobkowo, ale nie ma to wpływu na jej uprawnienia do zasiłku. Zasiłek
mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny mogą być wypłacane osobom, które pracują zarobkowo, ale mają niskie dochody. Urząd Miasta podejmuje działania tylko w sytuacjach, kiedy stwierdzi, że dana osoba rzeczywiście
popełnia oszustwo zasiłkowe. Sankcje mogą obejmować wstrzymanie wypłat zasiłków, nałożenie kary grzywny oraz wniesienie pozwu do sądu, co może skutkować karą więzienia.

Gdzie można uzyskać dalsze porady?
W celu uzyskania dalszej pomocy lub porad należy skontaktować się z Urzędem Miasta. Dane kontaktowe można znaleźć na wezwaniu do zapłaty podatku lokalnego (Council Tax) lub w lokalnej książce telefonicznej.
Krajowa infolinia ds. Oszustw National Fraud Hotline
Adres do korespondencji:
National Fraud Hotline
PO Box 647
Preston
PR1 1WA.
Bezpłatny numer telefonu: 0800 328 6340
Strona internetowa: www.targetingfraud.gov.uk
Niezależne porady
Niezależną poradę można uzyskać kontaktując się z lokalnym biurem porad obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Numer telefonu, a także dane kontaktowe innych miejscowych organizacji doradczych można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej, w miejscowej bibliotece.

Źródło: www.benefit-leaflets.org.