Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się – przewodnik (Housing Benefit and Council Tax Benefit).

Czy osoby uczące się mogą się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy i
zasiłek na podatek lokalny?

Według przepisów o zasiłkach mieszkaniowych i zasiłkach na podatek lokalny, osoba ucząca się to osoba, która uczęszcza na zajęcia w placówce oświatowej. Większość osób uczących się w pełnym wymiarze czasu nie może się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy, ponieważ zdaniem rządu powinny one opłacać czynsz z innych środków, takich jak stypendium, kredyt studencki czy zasiłek studencki. Ogólnie rzecz biorąc, dla celów zasiłku mieszkaniowego osoba ucząca się w pełnym wymiarze czasu to taka, która uczęszcza na kurs obejmujący 16 lub więcej godzin nauki tygodniowo pod kierunkiem nauczycieli. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś osobą uczącą
się w pełnym czy w niepełnym wymiarze czasu, skontaktuj się ze swoją szkołą lub uniwersytetem – tam uzyskasz poradę.

Jacy uczniowie/studenci mogą się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny?

Możliwe, że masz prawo do zasiłku, jeśli:
• jesteś osobą uczącą się w niepełnym wymiarze czasu,
• jesteś osobą uczącą się, która jest odpowiedzialna za dziecko lub osobę niepełnoletnią (sam/a lub wspólnie z partnerem/partnerką),
• jesteś samotnym rodzicem zastępczym,
• masz 60 lat lub więcej,
• otrzymujesz zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support) lub zasiłek dla osób poszukujących pracy zależny od dochodów (Jobseeker’s Allowance),
• spełniasz warunki uprawniające do dodatku z tytułu niepełnosprawności (Disability Premium) lub poważnej niepełnosprawności (Severe Disability Premium),
• nie jesteś w stanie pracować od 28 tygodni,
• spełniasz kryteria uprawniające do zasiłku dla studentów niepełnosprawnych ze względu na brak słuchu,
• masz mniej niż 21 lat i nie jesteś studentem studiów wyższych,
• masz partnera/partnerkę, który/która nie jest osobą uczącą się (wtedy to partner/ka ubiega się o zasiłek),
• musisz przerwać kurs/studia, za zgodą szkoły czy uczelni, z powodu choroby lub opieki nad kimś innym.
W razie wątpliwości co do uprawnień do zasiłku, zawsze można się zwrócić o poradę do władz lokalnych.

Czy o zasiłek mieszkaniowy mogą się ubiegać uczniowie/studenci z zagranicy?
Uczniowie/studenci z Europy mogą się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy tylko wtedy, jeśli należą do jednej z kategorii uczniów/studentów, którzy mają prawo do ubiegania się o zasiłki – patrz podpunkt: „Jacy uczniowie/studenci mogą się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny?”
Uczniowie/studenci spoza Europy zwykle nie mają prawa do zasiłku mieszkaniowego, nawet jeśli należą do grup studentów, którym takie prawo przysługuje. Zależy to od warunków, na jakich dana osoba przybyła do Wielkiej Brytanii. Dlatego przed rozpatrzeniem wniosku o zasiłek mieszkaniowy wymagamy informacji o statusie imigracyjnym wnioskodawcy.

Czy o zasiłek mieszkaniowy mogą się ubiegać studenci wynajmujący lokal mieszkalny od uniwersytetu czy szkoły?
Tak, osoby uczące się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu i spełniające konieczne kryteria mogą się ubiegać o zasiłek na opłacanie mieszkań wynajmowanych od uniwersytetu czy szkoły. Studenci mieszkający w lokalach wynajmowanych od szkoły czy uczelni mogą być również uprawnieni do zasiłku mieszkaniowego poza okresem nauki. Ma to zastosowanie tylko w przypadkach, gdzie przyczyną zajmowania danego lokalu przez studenta jest ułatwienie uczęszczania na zajęcia. Student może być do tego uprawniony, jeśli należy do jednej z kategorii uczniów/studentów, którym przysługuje prawo do zasiłku mieszkaniowego, a uniwersytet czy szkoła tymczasowo wynajmuje dany lokal od władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowej lub właściciela prywatnego. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zadzwoń do biura władz lokalnych.

Muszę utrzymywać dwa mieszkania: jedno na uczelni, drugie w rodzinnej miejscowości. Czy mogę się ubiegać o zasiłek mieszkaniowy?
Zasiłek mieszkaniowy wypłacany jest zwykle tylko na mieszkanie, w którym mieszkasz i za które płacisz czynsz. Czasem możliwe jest otrzymanie pomocy finansowej na dwa mieszkania, jeśli jesteś studentem lub praktykantem, masz partnera/partnerkę i musisz wynajmować oddzielne mieszkanie ze względu na naukę lub pracę. Otrzymanie zasiłku mieszkaniowego może być możliwe, ale będzie zależało od indywidualnej sytuacji. Należy się w tej sprawie zwrócić o poradę do władz lokalnych.

Jeśli jestem uczniem/studentem uprawnionym do zasiłku mieszkaniowego, jaką kwotę otrzymam?
Wysokość zasiłku jest różna w zależności od dochodów. Dochody studenta obliczamy tak, jak gdyby otrzymywał cały dostępny mu kredyt studencki, nawet jeśli w rzeczywistości nie otrzymuje pełnej sumy. Urząd Miasta pomija pierwsze 10 funtów tygodniowo z tych pieniędzy. Osoby otrzymujące stypendia na kursy kończące się dyplomem pielęgniarskim lub położniczymnie mogą otrzymać kredytu studenckiego, dlatego w tych przypadkach Urząd Miasta nie musi wliczać dochodów z tytułu kredytu.
W przypadku osób uczących się na kursach pielęgniarskich, po których nie otrzymuje się dyplomu, Urząd Miasta bierze pod uwagę wszystkie stypendia oraz pełną kwotę kredytu w taki sam sposób, jak w przypadku studentów w ogóle. Zasady obliczania wysokości zasiłków mieszkaniowych dla studentów są skomplikowane. Jeśli masz pytania, zawsze możesz zadzwonić do władz lokalnych z prośbą o poradę.

Jak należy się ubiegać o zasiłek?
Należy wypełnić formularz wniosku o zasiłek mieszkaniowy i/lub zasiłek na podatek lokalny, do pobrania w biurach władz lokalnych.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Aby móc rozpatrzyć wniosek, oprócz dokładnie wypełnionego formularza, Urząd Miasta potrzebuje następujących dokumentów:
• Kopia oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy
• Dokumenty potwierdzające wszelkie inne dochody i oszczędności
• Pełne dane dotyczące kursu/studiów, w tym daty semestrów oraz rok nauki/studiów
• Potwierdzenie wysokości czynszu
• Dowód tożsamości i dokument potwierdzający numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance number)
W formularzu wniosku wymienione są wymagane dokumenty. Jeśli Urząd Miasta potrzebuje dalszych informacji, kontaktuje się z wnioskodawcą listownie i o nie prosi.

Mieszkam razem z innymi studentami. Czy będziemy musieli płacić podatek lokalny (Council Tax)?
Nie, w takich przypadkach nie trzeba zwykle płacić podatku lokalnego. Jeśli mieszkasz w lokalu, który zamieszkują sami studenci, możecie się ubiegać o zwolnienie z podatku lokalnego. W tym celu każda z osób mieszkających w lokalu musi dostarczyć do biura ds. podatków lokalnych (Council Tax office) zaświadczenie potwierdzające status studenta. Jeśli biuro ds. podatków lokalnych nie otrzyma zaświadczeń od wszystkich domowników, wyśle wam rachunek za podatek Council Tax.

Mieszkam w akademiku. Czy muszę płacić podatek lokalny?
Nie, zwykle nie trzeba wtedy płacić podatku lokalnego. Ponieważ akademiki są zwolnione z podatku, nie musisz się już ubiegać o zwolnienie.

Mieszkam razem z innymi osobami, z których nie wszyscy są studentami. Czy muszę płacić podatek lokalny?
Zasady ustalania, kto jest odpowiedzialny za płacenie podatku lokalnego w przypadkach, gdy w tym samym domu mieszkają osoby uczące się w pełnym wymiarze czasu i osoby nie będące studentami, są skomplikowane. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Dokładniejszych porad może udzielić zespół ds. podatków lokalnych przy władzach lokalnych.
Jeśli osoby nie będące studentami otrzymują zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support), zasiłek dla osób poszukujących pracy zależny od dochodów (Income Based Jobseeker’s Allowance) lub dodatek emerytalny (Pension Credit), można się ubiegać o zastępczy zasiłek na podatek lokalny (Alternative Maximum Council Tax Benefit), nazywany również ulgą na drugą osobę dorosłą (Second Adult Rebate). Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zasiłek przyznaje się w 100%, co redukuje obowiązek podatkowy do zera.

Gdzie można uzyskać dalsze porady?
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porad, skontaktuj się z biurem władz lokalnych lub swoim uniwersytetem czy szkołą. Możliwe, że instytucje te prowadzą centra informacyjne, gdzie można uzyskać porady. W przeciwnym razie możesz się skontaktować z najbliższym biurem organizacji Citizens Advice Bureau lub z działem ds. uprawnień do zasiłków socjalnych (Welfare Rights Service). Dane kontaktowe znajdziesz w lokalnej książce telefonicznej.

Źródło: www.benefit-leaflets.org.