hull.plPrawie wszyscy legalnie pracujący w Zjednoczonym Królestwie mają prawo do minimalnego poziomu zapłaty, który określa się mianem płacy minimalnej.
Jeśli jej nie dostajesz, to wystarczy zadzwonić na infolinię ds. płacy i praw pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline) na nr. tel. 0800 917 2368. Wysokość płacy minimalnej określa prawo i jest ona podnoszona co roku z dniem 1 października.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz prawo podjęcia legalnej pracy w Zjednoczonym Królestwie, to twój pracodawca musi ci zapłacić co najmniej odpowiednią stawkę płacy minimalnej. Przepis ten obejmuje osoby pracujące w domu, pracowników agencyjnych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracowników dorywczych, pracowników pracujących na akord i pracujących
cudzoziemców. Poziom doświadczenia zawodowego nie ma znaczenia.

Niektórym pracownikom nie przysługuje płaca minimalna lub przysługuje im ona dopiero po określonym terminie. Może to obejmować twoją sytuację, jeśli:
• jesteś uczniem przyuczającym się do zawodu i masz poniżej 19 lat;
• jesteś uczniem przyuczającym się do zawodu, który ma co najmniej 19 lat i który
odbywa swój pierwszy rok nauki zawodu;
• jesteś studentem odbywającym staż trwający krórej niż rok w ramach studiów w Zjednoczonym Królestwie na wyższej uczelni lub w szkole policealnej/ wieczorowej (further education course);
• bierzesz udział w programach Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”, „Youth in
Action” (Młodzież w działaniu), „Erasmus” lub „Asystenci Comeniusa”;
• Jesteś uczestnikiem niektórych kursów nastawionych na powrót do pracy
(back-to-work schemes) i prowadzonych przez Ministerstwo Pracy (Department for
Work and Pensions).

Mogą istnieć też inne przyczyny, dlaczego możesz nie mieć prawa do płacy minimalnej.W razie wątpliwości należy skontaktować się z infolinią ds. płacy i praw pracowniczych na nr tel. 0800 917 2368.

Jak sprawdzić, czy dostaję płacę minimalną?

Czasami nie jest całkowicie jasne, czy dostaje się płacę minimalną, czy nie – na przykład jeśli nie dostajesz uzgodnionej wcześniej stawki godzinowej. Można to
sprawdzić dzieląc otrzymane wynagrodzenie za dany okres pracy (określany jako okres referencyjny – pay reference period) przez ilość przepracowanych godzin. Infolinia ds. płacy i praw pracowniczych służy pomocą w obliczeniu, czy dostajesz płacę minimalną. Można to też sprawdzić na stronie internetowej:
www.direct.gov.uk/payandworkrights

Nie wszystkie pieniądze, które otrzymujesz od swojego pracodawcy, można wliczać do krajowej płacy minimalnej.
Do minimalnego wynagrodzenia nie można wliczać:
• dodatkowego wynagrodzenia ponad podstawową zapłatę za pracę w nadgodzinach lub pracę na zmiany;
• dodatkowych świadczeń (np. za niebezpieczne warunki pracy lub na koszt życia)
• zwrotu kosztów poniesionych w czasie wykonywania obowiązków służbowych (np.
za transport)
• zwrotu kosztów za sprzęt i wyposażenie zakupione w celu wykonywania obowiązków służbowych (np. ubiór, narzędzia)

Do minimalnego wynagrodzenia można natomiast wliczać:
• podstawową pensję (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki w poczet
podatku dochodowego)
• premie
• prowizje

Czasami pracownicy są wynagradzani ze względu na ilość wykonanej pracy lub za
wykonanie określonych zadań, a nie za liczbę przepracowanych godzin. Zgodnie z prawem pracodawca musi mimo to nadal wypłacać określoną stawkę, jeśli taka sytuacja ma miejsce w twoim przypadku. Aby uzyskać dalsze informacje lub aby
dowiedzieć się, czy dostajesz płacę minimalną, zadzwoń na infolinię ds. płacy i praw pracowniczych pod nr tel. 0800 917 2368 lub odwiedź stronę internetową:
www.direct.gov.uk/payandworkrights. Możemy również porozmawiać na temat
niesłusznych potrąceń z zapłaty i prawa do pracy nie dłuższej niż średnio 48 godzin na tydzień, chyba że wyrazisz zgodę na pracę dłuższą. Potrącenia z wynagrodzenia
Czasami pracodawca może odliczać potrącenia z wynagrodzenia, aby opłacić takie rzeczy jak ubiór służbowy, opłaty za transport lub posiłki. Jeśli pracodawca dokonuje takich potrąceń, to twoje wynagrodzenie po odliczeniach nadal musi być na poziomie co najmniej płacy minimalnej.
Tylko w jednym przypadku pracodawca może dokonać potrącenia z zarobków, co doprowadzi do wypłaty poniżej płacy minimalnej, a mianowicie wtedy, gdy mieszkasz w lokalu zapewnianym przez pracodawcę.

Napiwki a krajowa płaca minimalna.

Jeśli w pracy dostajesz napiwki, to nie powinny być one wliczane do krajowej płacy
minimalnej, ale powinny stanowić dodatek. Napiwki otrzymane w gotówce należą do ciebie i wszelkie ustalenia dotyczące podziału napiwków w gotówce powinny być uzgodnione pomiędzy pracownikami i zgodnie z ich życzeniami. Napiwki wypłacane przez kartę kredytową lub debetową mogą być traktowane inaczej przez pracodawcę i mogą istnieć przyczyny, dlaczego tego typu napiwki nie są przekazywane
pracownikom. Na przykład napiwki z karty kredytowej mogą być przekazywane w niepełnej kwocie, ponieważ trzeba dokonać potrąceń z tytułu opłaty manipulacyjnej za obsługę karty. Jeśli uważasz, że napiwki są wliczane przez pracodawcę do krajowej płacy minimalnej, to powinieneś sprawdzić odcinek zapłaty, umowę
o pracę lub inny dokument określający warunki zatrudnienia lub porozmawiać ze swoim pracodawcą, aby upewnić się, że dostajesz krajową płacę minimalną, w skład której nie wchodzą napiwki. Po dalszą pomoc zwróć się do infolinii ds. płacy i praw pracowniczych.

Co zrobić, jeśli myślę, że nie dostaję właściwej zapłaty?

Jeśli myślisz, że pracodawca nie wypłaca ci płacy minimalnej, powinieneś zadzwonić na infolinię ds płacy i praw pracowniczych pod nr tel. 0800 917 2368.
Doradcy infolinii pomogą obliczyć, czy dostajesz właściwy poziom zapłaty. Jeśli
nie dostajesz należnego ci wynagrodzenia, to infolinia może pomóc odzyskać zaległe zarobki. Jeśli pracodawca nie wypłaca należnej ci zapłaty, to może zostać ukarany
za to grzywną, a ponadto będzie musiał wyrównać zaległości do sześciu lat wstecz.
Jeśli wolisz, to możesz też na infolinii złożyć skargę anonimowo.

Aby uzyskać poradę lub albo dowiedzieć się więcej na temat płacy minimalnej
– odwiedź portal www.direct.gov.uk/payandworkrights
– wyślij e-mailem formularz z zapytaniem na adres infolinii ds. płacy i praw pracowniczych payandworkrights.direct.gov.uk
– zadzwoń na infolinię ds. płacy i praw pracowniczych na nr tel. 0800 917 2368 w
godz. od 08:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku i od 09:00 do 13:00 w sobotę. Infolinia może przyjmować rozmowy w wielu językach z wykorzystaniem tłumaczy telefonicznychz Language Line.

Czy pracownicy agencyjni mają prawo do krajowej płacy minimalnej?

Pracownicy agencyjni mają prawo do krajowej płacy minimalnej i do innych uprawnień w pracy. Prawo reguluje także działalność agencji i fi rm pośrednictwa pracy. Przepisy prawa obejmujące agencje i fi rmy pośrednictwa pracy są egzekwowane przez agendę rządową zajmującą się standardami agencji pracy
– Employment Agency Standards (EAS) Inspectorate. Inspektorat EAS bada wszystkie stosowne skargi na temat agencji i firm zajmujących się pośrednictwem w zatrudnianiu pracowników.

Inne uprawnienia w pracy.

Pracownicy w Zjednoczonym Królestwie korzystają z wielu podstawowych praw w
miejscu pracy i środków ochrony, w tym z płatnego urlopu, limitu godzin pracy, ochrony przed dyskryminacją i prawa do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Źródło: www.direct.gov.uk