Jeśli wybieramy się na wakacje, musimy pomyśleć wcześniej o naszym bezpieczeństwie. Wielu z nas decyduje się na wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży. Warto jednak pomyśleć o wyrobieniu sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Czym jest EKUZ i do czego nas uprawnia?
Co nam daje karta EKUZ/EHIC?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (ang. European Health Insurance Card, EHIC) to dokument honorowany w krajach UE/EFTA. Dzięki jej posiadaniu będziesz mógł zyskać dostęp do bezpłatnych niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas urlopu. O tym, jakie to świadczenia, zdecyduje lekarz, który będzie konsultować Twój przypadek.

Pamiętaj zatem, że jeśli Twojemu zdrowiu lub życiu będzie zagrażać niebezpieczeństwo, możesz skorzystać z EKUZ i udać się do miejscowej przychodni lekarskiej. Ideą, która przyświecała stworzeniu EKUZ, było umożliwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w kraju UE/EFTA, bez konieczności przerywania wyjazdu w celu leczenia.

Karta może zostać wydana tylko tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jednym z krajów Unii Europejskiej, zgodnie z miejscowym ustawodawstwem. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że z chwilą utraty tego prawa, karta traci ważność i nie możemy się nią dalej posługiwać.

Dokument EKUZ jest indywidualny – oznacza to, że każdy otrzymuje własną kartę. Jeśli zatem na wakacje wyjeżdża kilkuosobowa rodzina, każda osoba powinna posiadać własny dokument. Dotyczy to także dzieci.

Warto powiedzieć także, że istnieje kilka rodzajów EKUZ. Wszystko zależy od tego, w jakim celu udajemy się za granicę. Zdecydowanie najpopularniejsza jest karta turystyczna. EKUZ można także uzyskać w związku z wyjazdem do pracy, wyjazdem w celu kontynuowania nauki (na przykład podczas międzynarodowej wymiany studenckiej), wyjazdem związanym z praktykami lub stażem zawodowym odbywanym za granicą, a także wyjazdem w celu poszukiwania zatrudnienia (dotyczy to osób bezrobotnych).

EKUZ traci ważność, jeśli jej właściciel podejmie pracę za granicą – oznacza to bowiem, że przestaje podlegać polskiemu prawodawstwu. W takiej sytuacji pracownik nie może posługiwać się dokumentem w kraju, w którym podjął pracę, ani w żadnym innym kraju UE/EFTA. Osoby zatrudnione na stałe w Wielkiej Brytanii, posiadające obywatelstwo polskie, muszą zatem starać się o EKUZ na zasadach obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać EHIC należy wejść na stronę internetową NHS, a następnie kliknąć przycisk „Apply for your EHIC now”. Wydanie karty EHIC jest zupełnie darmowe (pod warunkiem, że wniosek składamy bezpośrednio w NHS, a nie korzystając z pośrednictwa).

O kartę możesz także aplikować dzwoniąc pod numer telefonu: 0300 3301350 lub pobrać wniosek o wydanie karty EHIC (znajdziesz go tutaj), a następnie po wypełnieniu odesłać go na adres:

NHS Business Services Authority
European Health Insurance Card
EHIC applications
Bridge House
152 Pilgrim Street
Newcastle Upon Tyne
NE1 6SN

Podczas aplikowania konieczne będzie przedstawienie swojego numeru National Insurance lub numeru NHS (więcej informacji na ten temat tutaj). Pozwoli to urzędnikom upewnić się, że posiadasz uprawnienia do posiadania dokumentu.

Musisz pamiętać, że EKUZ posiada ograniczony okres ważności. W przypadku wyjazdów turystycznych, jest to:
– maksymalnie 5 lat (osoby pobierające świadczenia emerytalne);
– maksymalnie 6 miesięcy (osoby ubezpieczone, czyli osoby zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń);
– maksymalnie dwa miesiące (osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone).

Okres ważności EKUZ liczony jest od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

Należy pamiętać, że karta ta nie jest alternatywą dla ubezpieczenia turystycznego! A zatem, jeśli będziesz chciał skorzystać z pomocy lekarskiej w prywatnym ośrodku, EKUZ/EHIC nie umożliwi Ci zrobienia tego nieodpłatnie. Ubezpieczenie turystyczne jest o wiele szersze niż uprawnienia, jakie daje Ci dokument EKUZ. W zależności od wybranego pakietu obejmuje także ubezpieczenie bagażu na wypadek jego zagubienia czy kradzieży, oraz wiele innych.

Karta uprawnia do skorzystania ze świadczeń medycznych za granicą, także jeśli są one związane z chorobą, o której ubezpieczony wiedział przed wyjazdem. Warunek pozostaje ten sam: świadczenia te (według opinii lekarza przyjmującego chorego w zagranicznej placówce medycznej) muszą być niezbędne. EKUZ nie daje jednak żadnych uprawnień w przypadku, gdy wyjazd za granicę odbyty jest w celu podjęcia leczenia planowanego.

Jeśli za granicę wyjeżdża kobieta w ciąży w celu urodzenia dziecka, karta również nie pomoże w uzyskaniu zwrotu kosztów hospitalizacji. Jeśli jednak do porodu dojdzie na skutek wypadku lub porób będzie nieoczekiwany, kobieta będzie miała prawo do nieodpłatnego pobytu w szpitalu w związku z porodem.

EKUZ pokrywa także koszty kontroli lekarskich związanych ze zdiagnozowanymi przed wyjazdem chorobami przewlekłymi, o ile kontrole te są konieczne dla pacjenta.

Posiadanie EKUZ jest bardzo ważne. Może się jednak zdarzyć, że wyjedziemy za granicę nie składając wcześniej wniosku o wydanie karty. W takiej sytuacji, jeśli chcemy skorzystać z bezpłatnego leczenia w nagłym przypadku, musimy skontaktować się z NHS (dotyczy osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii) pod numerem telefonu: +44 191 218 1999 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 17.00) i poprosić o wydanie tzw. Certyfikatu Zastępczego (ang. Provisional Replacement Certificate, PRC). Daje on takie same uprawnienia, jak EKUZ. Może zostać przesłany faksem do placówki medycznej, w której pobieramy świadczenia. Jeśli to się nie uda, będziemy musieli niestety pokryć wszystkie koszty leczenia.

Więcej informacji na temat karty EKUZ/EHIC znajdziesz na stronach internetowych NHS.

Zachęcamy do wyrobienia karty przed wyjazdem i wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie pełne bezpieczeństwo!
00 44 191 218 199908.00 – 17.00

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype