Każdy, kto posiada zagraniczne prawo jazdy, może je wymienić na polskie pod warunkiem oddania dokumentu wydanego poza granicami kraju polskiemu urzędowi.

Aby dokonać wymiany dokumentu, należy przygotować następujące dokumenty: wniosek o wydanie prawa jazdy, kopię prawa jazdy zagranicznego (konieczne będzie dołączenie tłumaczenia dokumentu na język polski, wykonanego przez tłumacza przysięgłego) oraz zdjęcie (wyraźna, aktualna fotografia osoby wnioskującej, pokazujące lewy profil, a jej wymiary muszą wynosić 3,5 na 4,5cm).

Dodatkowo do wglądu należy przygotować prawo jazdy, dowód osobisty oraz kartę pobytu dla cudzoziemca lub wizę (nie dotyczy Wielkiej Brytanii).

Osoby wymieniające brytyjskie prawo jady na polskie nie muszą na szczęście zdawać ponownie egzaminu teoretycznego. Jeśli jednak zagraniczny dokument, który ma być zastąpiony polskim, został wydany w kraju nienależącym do „Unii Europejskiej, państwo nie będące stroną Konwencji o ruchu drogowym lub państwo, którego wzór prawa jazdy nie jest zgodny ze wzorem określonym w Konwencji warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie egzaminu teoretycznego” (źródło: http://bip.ump.pl/?show_cat=0zxmn9n0).

Konieczne jest także uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za wydanie dokumentu oraz niewielkiej opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy. Opłatę można uiścić osobiście w kasie urzędu miasta lub przelać na konto urzędu (warto wcześniej skontaktować się z urzędem i dopytać). Zwykle prawo jazdy wydawane jest w terminie 14 dni, chociaż – w zależności od danego urzędu miasta – proces ten może się przedłużyć do 30 dni roboczych.

Urząd zatrzymuje zagraniczne prawo jazdy podczas wydawania polskiego dokumentu. Następnie niezwłocznie odsyła je do kraju, w którym zostało wydane (podobnie jak w przypadku wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie – pisaliśmy o tym w poprzednim materiale).

Wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy znaleźć można w Internecie, na przykład pod tym adresem.

Czy wymiana prawa jazdy na polskie jest konieczna?

Nie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju, pojazdem silnikowym może kierować każda osoba, która posiada ważny dokument uprawniający do prowadzenia takiego pojazdu, wydany w kraju Unii Europejskiej, do momentu utracenia ważności przez ten dokument. Jeśli zatem posiadasz brytyjskie prawo jazdy, możesz bez wahania posługiwać się nim w Polsce.

Kilka słów o możliwych komplikacjach

Jak zaznaczyliśmy, wymiana brytyjskiego prawa jazdy na polskie jest nieco bardziej skomplikowana niż proces odwrotny. Przede wszystkim należy pamiętać o dołączeniu do dokumentów tłumaczenia prawa jazdy wydanego za granicą (w przeciwnym razie spotka nas decyzja odmowna). Niestety, wykonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Problemem mogą być także dokumenty wydane bezterminowo, a potem zmienione na terminowe. Zdarza się bowiem, że posiadamy prawo jazdy polskie (wydane bezterminowo), a następnie zmieniamy je na brytyjskie (terminowe). Jeśli po kilku latach wrócimy do kraju, może się okazać, że w Polsce urząd wyda nam również dokument z ograniczeniem, pomimo iż pierwotnie otrzymaliśmy prawo jazdy bez terminu ważności i bez terminu ważności naszych uprawnień. Zgodnie z polskim prawem nie powinno dojść do takiej sytuacji – musimy otrzymać dokument zgodny z tym, który posiadaliśmy pierwotnie.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 21 stycznia 2004 roku w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 ze zm.) zapisano że po powrocie do kraju właściwy organ „przyznaje kategorie prawa jazdy w zakresie posiadanym przez osobę przed wymianą polskiego prawa jazdy na zagraniczny dokument, niezależnie od ograniczeń dokonanych przez organ zagraniczny wymieniający prawo jazdy”. W tym samym rozporządzeniu zapisano również, że „w stosunku do terminu ważności i uprawnień rozszerzonych za granicą – [właściwy organ – przyp. red.] postępuje zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy”. Chociaż art. 94 ust. 3 ustawy mówi o tym, że ograniczenia czasowe powinny zostać przeniesione na polski dokument, wydziały komunikacji urzędów miejskich otrzymały wytyczne, w których jasno napisano, że na nowych dokumentach wpisywać należy datę ważności odpowiadającą tej, która znajdowała się na pierwotnej wersji prawa jazdy.

W praktyce zatem art. 94 ust. 3 ustawy odnosi się do uprawnień dodatkowych, uzyskanych przez wnioskującego poza granicami kraju.

Oznacza to, że bezterminowe prawo jazdy, nawet po wprowadzeniu ograniczeń przez urząd zagraniczny, po powrocie do Polski powinno zostać na dokument bez daty ważności.

Źródła: http://eurzad.szczecin.pl, http://bip.ump.pl, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215 ze zm.)