WORKING TAX CREDIT

 

1. Working Tax Credit – komu się należy?

Working Tax Credit (WTC) to zasiłek dla osób o niskich dochodach. Mogą się o niego ubiegać:
1. Osoby bezdzietne i nie żyjące w związku (single), spełniające poniższe kryteria:
– mają powyżej 25 lat
– pracują ponad 30 godzin tygodniowo
– zarabiają rocznie poniżej kwoty ustalonej przez HMRC (prosimy o sprawdzenie wysokości tej kwoty w HMRC, ponieważ ulega ona ciągłej zmianie).

2. Osoby żyjące w związku, spełniające poniższe kryteria:
– co najmniej jedna z nich ma 25 lat
– co najmniej jedna z nich pracuje więcej niż 30 godzin tygodniowo
– łączny roczny dochód nie przekracza kwoty ustalonej przez HMRC (prosimy o sprawdzenie wysokości tej kwoty w HMRC, ponieważ ulega ona ciągłej zmianie).
– rodzice lub osoby odpowiedzialne za jedno lub więcej dzieci
– rodzice lub prawni opiekunowie płacący za profesjonalną opiekę nad dzieckiem / dziećmi

O WTC mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne, czyli takie, które ze względu na swoje upośledzenie mają ograniczony dostęp do rynku pracy, mają ukończone 16 lat i pracują 16 lub więcej godzin tygodniowo, a także osoby po 50. roku życia, które po okresie pobierania zasiłku postanowiły wrócić do pracy i pracują 16 lub więcej godzin tygodniowo.

(Za niepełnosprawną uważana jest osoba, która pobiera jeden lub więcej zasiłków wymienionych poniżej:
– Disability Living Allowance
– Attendance Allowance
– Severe Disablement Allowance
– Incapacity Benefit
– Industrial Injuries Disablement Benefit
– War Disablement Pension
– Council Tax Benefit lub Housing Benefit wraz z Disability Premium).

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów i warunków życia, zatem ubiegający się o WTC musi podać następujące informacje:
– tygodniowe zarobki i liczbę godzin
– dochód małżonka / partnera i liczbę godzin przepracowanych tygodniowo
– czy otrzymuje jakiekolwiek inne zasiłki
– liczbę dzieci (jeśli posiada)
– kwotę, jaką wydaje tygodniowo na profesjonalną opiekę nad dzieckiem / dziećmi (przedszkole (nursery), żłobek (creche), zarejestrowana opiekunka (childminder).

2. Ile mogę dostać?

W celu sprawdzenia jaka kwota się nam należy, wystarczy wejść na stronę HMRC i dokonać kalkulacji.

3. Jak się ubiegać o Working Tax Credit?

O Working Tax Credit można ubiegać się poprzez wysłanie formularza drogą pocztową (adres: Tax Credit’s Office, Preston, PR1 0SB) lub zaniesienie już wypełnionego do lokalnego HMRC. Ażeby otrzymać taki formularz, należy wcześniej zadzwonić na infolinię – numer 0845 300 3900. Dla osób nie znających języka angielskiego, istnieje możliwość rezerwacji tłumacza – trzeba na wstępie powiedzieć o chęci rozmowy z tłumaczem, po czym za jakiś czas oddzwoni tłumacz i wyjaśni pracownikowi HMRC, o co chodzi. W celu zweryfikowania danych, podczas rozmowy konsultant poprosi o podanie imienia, nazwiska, a także numeru National Insurance i daty urodzenia.
Na infolinię IR można dzwonić codziennie (oprócz 25, 26 grudnia, 1 stycznia i niedzieli wielkanocnej) od godz. 8.00 do godz. 20.00.

4. Sposoby otrzymywania WTC

HM Revenue & Customs (HMRC) wypłaca należne pieniądze bezpośrednio na konto lub przysyła czek. Pieniądze wypłacane są co tydzień lub co miesiąc.

5. Zmiana okoliczności

Jeśli dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym o zasiłek WTC uległy zmianie, do trzech miesięcy należy to zgłosić do HMRC (chodzi tu o zmianę adresu, partnera, pracy i zarobków, ilość dzieci znajdujących się pod opieką, rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.).

6. Odwołanie od decyzji HMRC

Jeśli osoba ubiegająca się o WTC nie zgadza się z decyzją HMRC, ma prawo do odwołania. Może się to odbyć w następujących okolicznościach:
– gdy ubiegający się o WTC nie zgadza się z przyznaną kwotą zasiłku
– gdy nie zostały uwzględnione informacje dotyczące zmiany danych osoby ubiegającej się
– gdy kwota zasiłku została zmniejszona lub przestał on być wypłacany
– gdy osoba ubiegająca się została obciążona odsetkami od nadpłaconego zasiłku

Zanim osoba poszkodowana złoży odwołanie, powinna próbować porozumieć się z HMRC. Jeśli złożyła wniosek do urzędnika zajmującego się odwołaniami (Claimant Compliance Officer) powinna się z nim skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy. Gdyby wyjaśnienie urzędnika Urzędu Skarbowego nie pomogło, następnym krokiem jest złożenie odwołania.
W celu zaciągnięcia drugiej, niezależnej opinii, osoba odwołująca się może skontaktować się z następującymi organizacjami: Citizens Advice Buremu (http://www.citizensadvice.org.uk), związki zawodowe, Community Legal Advice (http://www.clsdirect.org.uk ) czy Taxaid (www.taxaid.org.uk). Wszystkie te organizacje powinny udzielić darmowej porady.

Na odwołanie się od decyzji HMRC osoba poszkodowana ma 30 dni. Odpowiedni formularz można ściągnąć ze strony internetowej
http://www.hmrc.gov.uk/le…from_wtc_ap.pdf lub zadzwonić na infolinię HMRC i poprosić o przysłanie formularza do domu. Urząd Skarbowy rozpatrzy odwołanie i wyjaśni powody podjęcia takiej a nie innej decyzji. Jeśli osoba odwołująca się nadal będzie niezadowolona z takiego obrotu sprawy, może wystąpić na drogę sądową.

7. Przedłużenie zasiłku na następny rok

Każdego roku, między kwietniem a czerwcem, HMRC wysyła specjalny formularz każdej osobie pobierającej zasiłek. Formularz ten zawiera pytania dotyczące jakichkolwiek zmian, które zaszły w poprzednim roku, a które mogłyby rzutować na dalsze wypłacanie WTC. Jeśli np. zwiększyły się zarobki, zasiłek będzie naliczony ponownie i, albo zostanie przyznany w niższej kwocie, albo cofnięty (?) zupełnie.

8. Zmiana danych w ciągu roku

Osoby pobierające zasiłek powinny zgłosić angielskiemu Urzędowi Skarbowemu następujące zmiany okoliczności:
– dochód lub ilość otrzymywanych zasiłków
– ilość dzieci pozostających pod opieką
– profesjonalna opieka nad dzieckiem / dziećmi
– ilość godzin przepracowanych tygodniowo (w szczególności jeśli liczba godzin nie przekracza 16)
– warunki domowe – jeśli osoba ubiegająca się przestała mieszkać z dotychczasowym partnerem bądź do tej pory samotnie wychowywała dziecko, a w tym czasie zamieszkała z kimś innym
– liczba współlokatorów osoby starającej się o WTC
Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek wyjechała za granicę na dłużej niż 8 tygodni, również powinna to zgłosić HMRC.

CHILD TAX CREDIT

Child Tax Credit (CTC) to zasiłek dla rodziców / opiekunów dzieci, które uczą się w pełnym wymiarze godzin.

1. Kto jest upoważniony do pobierania Child Tax Credit?

Do pobierania CTC upoważnione są osoby odpowiedzialne za co najmniej jedno dziecko poniżej 16. roku życia (lub za dziecko powyżej 16. roku życia, ale uczące się w pełnym wymiarze godzin). By pobierać ten zasiłek, nie trzeba być osobą zatrudnioną.

2. Ile można otrzymać?

W celu sprawdzenia jaka kwota powinna nam przysługiwać, wystarczy wejść na stronę HMRC i dokonać kalkulacji.


Osoby opiekujące się dzieckiem / dziećmi poniżej 1. roku życia lub niepełnosprawnymi, mogą otrzymać zasiłek w wyższej kwocie.

3. Sposoby otrzymywania WTC

HM Revenue & Customs (HMRC) wypłaca należne pieniądze bezpośrednio na konto lub przysyła czek. Pieniądze wypłacane są co tydzień lub co miesiąc.

CHILDCARE ELEMENT

Childcare Element wypłacany jest jako część zasiłku Working Tax Credit i pokrywa lub zmniejsza koszty profesjonalnej opieki nad dzieckiem. Chodzi tu o żłobki, przedszkola czy opiekę zarejestrowanej opiekunki. Nie trzeba pobierać Working Tax Credit, by otrzymywać Childcare Element – warunkiem jest pobieranie Child Tax Credit.

1. Kto może się starać o Childcare Element?

O Childcare Element ubiegać mogą się:
– osoby, które samotnie wychowują dziecko / dzieci, mają 16 lat lub więcej, a także pracują tygodniowo co najmniej 16 godzin
– pary, których wiek przekracza 16. rok życia, oboje pracują co najmniej 16 godzin tygodniowo lub
– jedno z rodziców pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo, a drugie jest: niepełnosprawne, w szpitalu bądź w więzieniu.

Childcare Element wypłacany jest do momentu ukończenia przez dziecko 15 lat.

(Za niepełnosprawną uważana jest osoba, która pobiera jeden lub więcej zasiłków wymienionych poniżej:
– Disability Living Allowance
– Attendance Allowance
– Severe Disablement Allowance
– Incapacity Benefit
– industrial Injuries Disablement Benefit
– War Disablement Pension
– Council Tax Benefit lub Housing Benefit wraz z Disability Premium).

Jeśli osoba ubiegająca się o dopłatę pobiera jeden z wymienionych zasiłków:
– Maternity Allowance
– Statutory Maternity Pay
– Statutory Adoption Pay
– Statutory Paternity Pay
traktowana jest jako osoba zatrudniona i mogąca starać się o Childcare Element.

2. Wysokość dodatku

Dodatek Childcare Element zwraca nawet do 80% kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem.

3. Jak się ubiegać o Childcare Element?

O dodatek na profesjonalną opiekę nad dzieckiem / dziećmi można się ubiegać wypełniając formularz o zasiłek Working Tax Credit (w formularzu tym znajduje się specjalna cześć dotycząca Childcare Element). Jeśli natomiast osoba ubiegająca się o Childcare Element pobiera już WTC, a chce zacząć pobierać dopłatę do opieki nad dzieckiem / dziećmi, powinna to zgłosić dzwoniąc na infolinię Tax Credit (0845 3003900).