W poprzednim miesiącu usilnie odradzałem wszystkim małżonkom rozwód. Gorąco namawiałem do kontynuowania związku przede wszystkim dla dobra wspólnych małoletnich dzieci.

Życie jednak nieubłaganie toczy się dalej. Dzieci pozostały z jednym z rodziców. Co dalej? Sfera finansowa aczkolwiek uważana za przyziemną jest niebagatelna. Utrzymanie dzieci kosztuje. Wiadomo, rosną  ich potrzeby i w miarę upływu czasu nie zmniejszają się. Trudno, aby to one płaciły za zaistniałą sytuację. Koszty ich utrzymania muszą ponosić obydwoje rodzice. Proza życia.

Właśnie wtedy rodzi się obowiązek alimentacyjny. Mówimy, że ktoś komuś płaci alimenty. Prawnicy nazywają to spełnianiem obowiązku alimentacyjnego.

Co oznaczają pojęcia: alimenty i obowiązek alimentacyjny w prawodawstwie Anglii?

Otóż zgodnie z ustawodawstwem rodzice mogą płacić alimenty na swoje dzieci lub dzieci wychowywane w ich rodzinie, osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Rodzice mogą też płacić alimenty swoim dzieciom, które nie przekroczyły wieku 18 lat. Dziecko mające więcej niż 18 lat może nadal otrzymywać alimenty od rodziców, jedynie w celu dalszego kształcenia, jeżeli odbywa praktykę przygotowującą do zawodu lub w sytuacji gdy istnieją szczególne okoliczności

(Children Act 1989, Załącznik 1).

Alimenty na utrzymanie swoich dzieci płacą rodzice, którzy żyją w separacji za pośrednictwem Child Support Agency – rządowej Agencji, której zadaniem jest rozstrzyganie spraw alimentacyjnych w drodze procedury administracyjnej, a nie procesu sądowego. Tak się dzieje, jeżeli dziecko jest w wieku poniżej 16 roku życia lub nie ukończyło 19 lat i pobiera nadal naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na wyższym poziomie.

Alimenty są płacone rodzicowi lub opiekunowi dziecka, którzy składają wniosek do Agencji Alimentacyjnej.

Agencja – Child Support Agency – wylicza wysokość należnego świadczenia. Alimenty podobnie jak większość należności w Wielkiej Brytanii wypłacana jest tygodniowo.

Tygodniową płatność uiszcza rodzic niezamieszkujący z dzieckiem.

Warto zwrócić uwagę, że Ustawa z 1989 roku o Dzieciach nie określa limitu wieku dziecka, któremu przysługują świadczenia alimentacyjne.

Rozwiedziony współmałżonek może płacić alimenty drugiemu współmałżonkowi.

Alimenty przysługują każdej ze stron związku małżeńskiego.

“Alimenty podobnie jak większość należności w Wielkiej Brytanii wypłacana jest tygodniowo.”

W jakich przypadkach stosuje sie prawo Anglii i Walii?

Prawo Anglii i Walii stosuje sie do wszystkich spraw rozstrzyganych na terenie Anglii i Walii. Aktem prawnym obejmującym kwestie alimentów na dziecko jest Ustawa

Alimentacyjna z 1991 roku ( Child Support Act 1991 ), z późniejszymi zmianami w Ustawie o alimentach na dziecko, rentach i emeryturach i zabezpieczeniu społecznym z 2000 roku.

( Child Support, Pensions and Social security Act 2000 ).

Na mocy Ustawy Alimentacyjnej z 1991 roku prawo dotyczące alimentów na dziecko stosuje się do całego Zjednoczonego Królestwa. Agencja Alimentacyjna jest organem właściwym do wyliczania wysokości alimentów w przypadku jeżeli rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem i dziecko mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie. Agencja ta sprawuje jurysdykcję, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie, ale jest zatrudniony u pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

W jaki sposób należy ubiegać się o alimenty od tej organizacji i jakie obowiązują przy tym procedury?

Aby ubiegać się o alimenty na utrzymanie dziecka można zadzwonić do krajowej tzw. gorącej linii Agencji Alimentacyjnej ( Child Support National Helpline) pod numer  08457 133 133 dla osób dzwoniących miejscowo. Można też dzwonić z Polski pod numer  0044 151 227 227 4. Niestety rozmowa toczy się w języku angielskim.

Linie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w soboty od godziny  8.30 – 17.00

Wniosek o alimenty na dziecko można złożyć telefonicznie lub poprosić o przesłanie stosownego formularza. Podczas rozmowy telefonicznej zostaniemy poproszeni o przedstawienie informacji na temat dziecka, dla którego staramy się o alimenty. Będziemy też poproszeni o informacje dotyczące szczegółowych uzgodnień odnośnie podziału opieki nad dzieckiem. Ilość dni i nocy opieki nad dzieckiem przez każdego z rodziców ma znaczenie przy obliczaniu wysokości należnego świadczenia.

Agencja w następnym kroku skontaktuje się z drugim z rodziców, aby zebrać informacje niezbędne do wyliczenia wysokości należnych alimentów.

Wyliczenie wysokości przysługujących świadczeń dziecku, ściągnięcie alimentów, przekazanie ich rodzicowi lub opiekunowi dziecka oraz wyegzekwowanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego to usługi świadczone bezpłatnie przez wspomnianą Agencję Alimentacyjną.

„Ilość dni i nocy opieki nad dzieckiem przez każdego z rodziców ma znaczenie przy obliczaniu wysokości należnego świadczenia.”

Ile wynoszą przysługujące świadczenia na dziecko?

W przypadku alimentów na dziecko, jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi 200 GBP lub więcej, wysokość alimentów oblicza się jako odsetek dochodu netto tego rodzica. Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi od 100 do 200 GBP, stosuje się stawkę zmniejszoną. Jeżeli dochód ten jest równy kwocie 100 GBP lub mniejszej, bądź rodzic pobiera świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego stosuje się stawkę jednolitą w wysokości 5 GBP.

Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem ma dzieci, które zamieszkują z nim w jego obecnej rodzinie, kwota tygodniowego dochodu netto przyjmowanego do wyliczenia wysokości należnych alimentów zostanie zmniejszona.

Wyliczoną wysokość alimentów można zmniejszyć także w przypadku, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem sprawuje całonocną opiekę nad dzieckiem przynajmniej jedną noc w tygodniu. (Przykładowo opiekowanie się dzieckiem ze względu na pracę matki dziecka we wszystkie wtorki i piątki w roku, spowoduje zmniejszenie świadczenia o 2/7.)

Ważną kwestią jest to, że przy oszacowywaniu wysokości alimentów nie są uwzględniane dochody rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

W jaki sposób następuje wypłata wyliczonych już alimentów?

Agencja Alimentacyjna świadczy usługi w zakresie wyliczania wysokości alimentów i ich ściągania. Zwykle ściąga ona alimenty na dziecko, jeżeli opiekun otrzymuje wsparcie dochodu, czyli Income Support, lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu, czyli Income – based Jobseeker’s Allowance, lub jeśli jeden z rodziców zwróci się do Agencji o takie usługi.

Jeśli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem zalega z płatnościami, Agencja Alimentacyjna spowoduje, by spłacił on wszelkie swoje zaległości.

Co zrobić, jeżeli osoba zobowiązana uchyla się od płacenia alimentów dobrowolnie?

W celu  wyegzekwowania alimentów Sąd może nakazać bezpośrednie wpłacanie kwoty do Sądu, konkretną metodę płatności, bądź nawet zasądzić karę pozbawienia wolności.

W przypadku alimentów na dziecko, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie łoży na utrzymanie dziecka, Agencja Alimentacyjna podejmie niezbędne działania w celu wyegzekwowania wszelkich zaległości z tytułu alimentów. Agencja ma do dyspozycji szereg uprawnień. Jakie to uprawnienia? Między innymi pobranie pieniędzy bezpośrednio z wynagrodzenia oraz wszczęcie postępowania sądowego. Jako ciekawostkę mogę podać, że Sąd może orzec pozbawienie prawa jazdy osobie nie płacącej alimentów.

Niepłacenie w terminie może pociągnąć za sobą karę dodatkowej płatności w wysokości 25% tygodniowych alimentów. Kara taka naliczana jest za każdy tydzień zwłoki. Kara nie jest przekazywana rodzicowi jako odsetki, lecz zatrzymywana przez Agencję jako opłata administracyjna.

Co zrobić jeżeli wnioskodawca wraz z dzieckiem przebywa w Zjednoczonym Królestwie, a osoba zobowiązana, dłużnik w innym kraju?

W powyższej sytuacji należy złożyć wniosek do Department for Constitutional Affairs Office of the Official Solicitor & Public Trustee.

Jak złożyć taki wniosek?

Należy wystąpić do lokalnego sądu w którym orzeczenie zostało wydane. Można też złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia w kraju stałego zamieszkania płatnika.

Co zrobić w sytuacji odwrotnej, jeżeli uprawnieni nie mieszkają w Zjednoczonym Królestwie, a dłużnik – osoba zobowiązana zamieszkuje w Anglii i Walii?

Odpowiedź jest analogiczna do poprzedniej. Najprostszym sposobem będzie złożenie wniosku we właściwym sądzie w swoim kraju, który odpowiednio skieruje wniosek.

Reasumując chciałbym podkreślić, że jakkolwiek rozwód, separacja są podobnie traktowane w świetle ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa i ustawodawstwa RP, to już przyjęte rozwiązania rządzące kwestią alimentów cechują znacznie idące różnice.

Niestety, nie można w tych kwestiach snuć analogii do znanych nam z autopsji rozwiązań z Polski.

I znów – najlepiej nie doprowadzać do sytuacji granicznych kiedy to już tylko pieniądze stają się jedynym łącznikiem pomiędzy członkami rodziny.

Takiego rozwoju sytuacji nikomu nie życzę.

autor: Tomasz W. Foczpański
źródło: Polish Zone

hull.pl