image44.jpgWydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uprzejmie informuje, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę dnia 7 czerwca 2009 roku.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania. W Hull będzie można głosować przy polskim kościele – 200 Boulevard, HU3 3EL.

REJESTRACJA WYBORCÓW

formularz do elektronicznej rejestracji wyborców znajduje się TUTAJ

Aby zarejestrować się przy użyciu formularza należy:

I.  wybrać z listy kraj: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
II. wybrać komisję, w której zamierza się dokonać głosowania
III. podać swoje dane osobowe według formularza.
Wymagane dane osobowe:
nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres zameldowania w Polsce, seria i numer dokumentu tożsamości.
IV. rejestracja przypisuje wyborcę do danej komisji wyborczej i głos będzie można oddać tylko w komisji wybranej przy rejestracji.
V. zgłoszenia nie zawierające pełnych danych osobowych nie będą mogły być zatwierdzone.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można  także wnieść:

  • ustnie, pisemnie lub telegraficznie w Wydziale Konsularnym Ambasady, 73 New Cavendish Street, London W1W 6LS
  • telefonicznie, pod numerem 0 207 2913 914 (UWAGA – ze względu na liczne zapytania telefoniczne sugerujemy rejestrację za pośrednictwem innych środków komunikacji)
  • faksem pod numerem 0 207 3232 320

Podając swoje dane osobowe należy określić komisję, w której zamierza się dokonać głosowania. Rejestracja przypisuje wyborcę do danej komisji wyborczej i głos będzie można oddać tylko w komisji wybranej przy rejestracji.

Zgłoszenia nie zawierające pełnych danych osobowych nie będą mogły być zatwierdzone.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 2 czerwca 2009 roku.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 8.00 a 20.00 czasu miejscowego.