Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad £109 tygodniowo, przysługuje mu ustawowy zasiłek chorobowy zwany SSP (statutory sick pay SSP).
Choroba w pracy - pytania i odpowiedzi
SSP to pieniądze wypłacane przez pracodawców swoim pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby. Jest to minimalna kwota, jaką może zapłacić pracodawca osobie niezdolnej do pracy z powodu choroby. Umowa o pracę może zagwarantować pracownikowi dodatkowe prawa w postaci zasiłku chorobowego wyższego niż ustawowy (contractual sick pay – kontraktowy zasiłek chorobowy). Sprawdź swoją umowę, aby dowiedzieć się, do czego jesteś uprawniony.

Prawo do otrzymywania SSP posiada większość pracowników, włączając osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnione na umowę o pracę na czas określony. Pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pośrednictwa może przysługiwać prawo do SSP, jednak powinien on uprzednio zasięgnąć fachowej porady, gdyż z prawnego punktu widzenia jest to dość skomplikowana sytuacja. Na zasiłku SSP można przebywać do 28 tygodni. Kontraktowy zasiłek chorobowy może jednak trwać dłużej. Sprawdź swoją umowę o pracę, aby dowiedzieć się, czy dotyczy to Ciebie.

Jeżeli nie możesz otrzymywać zasiłku SSP lub jeżeli byłeś na zwolnieniu przez ponad 28 tygodni, Twój pracodawca da Ci formularz SSP1 oraz wytłumaczy Ci, co powinieneś zrobić. Formularz SSP1 może służyć jako podanie o incapacity benefit (IB – zasiłek chorobowy wypłacany w przypadku nieobecności w pracy trwającej ponad 28 tygodni), które składa się w lokalnym biurze ds. zasiłków, w sytuacji, gdy pracownikowi nie przysługuje ani zasiłek SSP, ani też kontraktowy zasiłek chorobowy.

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego?

Chory pracownik otrzymuje bądź SSP, bądź też kwotę w wysokości określonej w umowie o pracę, jeżeli zaznaczono w niej, że przysługuje mu wyższa kwota w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby. Nie musi to być normalna stawka uposażenia, jednak nie może być ona niższa od SSP.

Pracownik nie otrzymuje żadnego zasiłku SSP za pierwsze trzy dni nieobecności w pracy. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego za wspomniane pierwsze trzy dni jedynie, jeżeli zezwala na to jego umowa o pracę. Po upływie tego okresu chory otrzymuje dzienną stawkę SSP za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby.

SSP ma stałą, tygodniową wysokość £86.70. Kwota ta powinna być podzielona przez liczbę dni roboczych, tak więc, na przykład, jeżeli pracujesz jedynie trzy dni tygodniowo, Twoja dzienna stawka SSP będzie wynosić £28.90.

Jeżeli SSP jest jedynym Twoim dochodem podczas nieobecności w pracy z powodu choroby, możesz mieć prawo do ubiegania się o inne zasiłki, takie jak np.: zasiłek mieszkaniowy (housing benefit). Aby dowiedzieć się o innych przysługujących Ci zasiłkach, zobacz rozdział Dalsza pomoc, zamieszczony na końcu tej broszury.

Informowanie pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu choroby

Jeżeli jest to możliwe, pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej chorobie i nieobecności w pracy. Jeżeli tak się nie stanie, może on stracić należny mu zasiłek chorobowy (zobacz poniżej). Pracodawca może przyjąć określone zasady postępowania w przypadku, gdy pracownik nie może stawić się w pracy z powodu choroby. Może on na przykład żądać, by pracownik poinformował go o swojej chorobie już pierwszego dnia swojej nieobecności. Zasady te stanowią część umowy o pracę i pracodawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania o nich swoich pracowników. Pracownik, który nie stosuje się do tych zasad, narusza postanowienia umowy o pracę.

Jeżeli pracownikowi przysługuje SSP, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu tego zasiłku, również w przypadku gdy pracownik:

• nie dostarczył pracodawcy zaświadczenia lekarskiego przed ósmym dniem choroby
• nie zadzwonił o danej porze dnia, celem poinformowania pracodawcy o chorobie
• nie dzwoni do pracy częściej niż raz w tygodniu podczas nieobecności z powodu choroby
• nie dzwoni do pracy osobiście, prosząc inną osobę, by zrobiła to w jego imieniu.

Pracodawca nie może odmówić wypłacenia SSP na takiej podstawie. Niemniej jednak, pracodawca może ustalić podobne zasady odnośnie płatności kontraktowego zasiłku chorobowego, przysługującego danemu pracownikowi.

Czy pracodawca może odmówić płacenia zasiłku w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby?

Niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i Twoja nieobecność chorobowa w pracy związana jest z tą niepełnosprawnością, a Twój pracodawca odmawia Ci zapłacenia zasiłku chorobowego, może to oznaczać, że łamie on prawo. W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do employment tribunal (kolegium ds. zatrudnienia) za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność), jednak wcześniej może być konieczne, abyś złożył pisemną skargę na pracodawcę. W takiej sytuacji postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy.

Niezawiadomienie telefoniczne o chorobie natychmiast po jej rozpoczęciu Jeżeli niezwłocznie nie poinformujesz pracodawcy o swojej nieobecności w pracy z powodu choroby, możesz stracić część lub nawet całość przysługującego Ci SSP lub też kontraktowego zasiłku chorobowego, chyba że posiadasz jakiś ważny powód, dla którego tego nie uczyniłeś. Pracodawca może odmówić zapłacenia kontraktowego zasiłku chorobowego za dni, w które pracownik z powodu choroby był nieobecny w pracy, a o których ten nie został poinformowany.

Nieobecność pracownika przez kilka krótkich okresów

Jeżeli pracownik jest nieobecny z powodu choroby przez więcej niż cztery krótkie okresy w roku (od czterech do siedmiu dni), pracodawca ma prawo do skontaktowania się z Medical Services (Służbami Medycznymi), w celu przeanalizowania powodów podanych mu przez pracownika na usprawiedliwienie swojej nieobecności w pracy. Pracodawca kontaktuje się z Medical Services za pośrednictwem HM Revenue and Customs (HMRC – Królewski Urząd Podatków i Ceł). Medical Services mogą skontaktować się z lekarzem pracownika, w celu uzyskania informacji na temat przebytych przez niego chorób; aby jednak móc skontaktować się z danym lekarzem, konieczne jest wyrażenie zgody przez pracownika.

Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić wypłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną.

Nieobecności przez długie okresy czasu

Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez kilka dłuższych okresów, pracodawca może skontaktować się z Medical Services w celu przeanalizowania, czy pracownik ten jest w stanie odpowiednio wykonywać swoją pracę. Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić zapłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną.

Co zrobić, jeżeli pracodawca nie chce wypłacić SSP?

Jeżeli uważasz, że powinieneś otrzymywać SSP, jednak Twój pracodawca nie chce go zapłacić, powinien przekazać Ci swoje oświadczenie na formularzu SSP1, podając tam powody swojej odmowy. Wspomniany formularz powinien zostać użyty jako podanie o przyznanie Incapacity Benefit (IB – zasiłku chorobowego); pracownik powinien również zaznaczyć w tym formularzu, że pragnie, aby HMRC przeanalizowała jego prawa do otrzymywania SSP. Formularz należy przesłać do lokalnego oddziału Department for Work and Pensions (DWP – Ministerstwa Pracy oraz Świadczeń Emerytalnych i Rentowych).

Jeżeli DWP będzie miało wątpliwości, czy przysługuje Ci zasiłek SSP, kopia otrzymanego od Ciebie formularza zostanie przesłana do Krajowego Biura Składek Ubezpieczeniowych Urzędu Podatkowego (HMRC’s national insurance contributions office). Aby się bardziej zabezpieczyć, powinieneś również przesłać kopię wypełnionego przez Ciebie formularza do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych (adres otrzymasz w każdym z lokalnych biur HMRC).

Jeżeli Twój pracodawca odmawia wydania Ci formularza SSP1, powinieneś złożyć pisemne podanie o wydanie odpowiedniej decyzji do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych oraz ubiegać się o przyznanie IB od DWP. Decyzja wydana przez HMRC jest prawnie wiążąca dla Twojego pracodawcy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo odwołania się od podjętej decyzji.

Jeżeli przysługuje Ci zasiłek SSP, a Twój pracodawca odmawia jego płacenia, możesz wystąpić o odszkodowanie za bezprawne potrącenia z wynagrodzenia do kolegium ds. zatrudnienia. Wcześniej jednak będziesz musiał złożyć pisemną skargę na pracodawcę.

Pracodawca, który wielokrotnie nie płaci swojemu pracownikowi zasiłku SSP, może zostać ukarany grzywną przez HMRC.

Choroba podczas urlopu

Jeżeli zachorujesz podczas urlopu wakacyjnego, możliwe, że będziesz mógł odzyskać stracony podczas urlopu czas w późniejszym okresie pracy, jeżeli Twoja umowa o pracę dopuszcza taką opcję. Jeśli tak, to powinieneś otrzymywać SSP podczas okresu choroby.

Jeżeli zachorujesz podczas wakacji, a Twoja umowa o pracę nie pozwala Ci na odzyskanie straconego czasu podczas urlopu w późniejszym okresie pracy, w ramach wynagrodzenia za ten okres powinieneś otrzymać połączenie zasiłku SSP i płacy urlopowej, celem wyrównania otrzymanego wynagrodzenia do zwyczajowo otrzymywanej płacy.

Zwolnienie z pracy w konsekwencji nieobecności spowodowanej chorobą

Jeżeli zostaniesz zwolniony z pracy podczas otrzymywania SSP, pracodawca zobowiązany jest do przekazania Ci formularza SSP1. Tłumaczy to, dlaczego pracownik po zwolnieniu nie otrzymuje już zasiłku SSP od swojego pracodawcy. Po otrzymaniu formularza powinieneś go wypełnić i złożyć w lokalnym biurze ds. zasiłków, w celu ubiegania się o zasiłek chorobowy IB lub też o zasiłek dla osób o niskich dochodach, zwany income support. Jeżeli uważasz, że zostałeś zwolniony z powodu choroby lub dlatego, że poprosiłeś o SSP, możesz wnieść skargę do kolegium ds. pracy – employment tribunal. Pamiętaj, że w takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie porozmawiać z doświadczonym doradcą ds. zatrudnienia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Zwolnienie z pracy z powodu niepełnosprawności pracownika

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i Twój pracodawca zwolni Cię z powodu nieobecności w pracy, spowodowanej twoją niepełnosprawnością, może to oznaczać, że łamie on prawo. W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do employment tribunal za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność). Możliwe, że wcześniej jednak będziesz musiał złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy.

Dalsza pomoc

Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich).
Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB (http://www.citizensadvice.org.uk/) lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.