Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii na stałe lub przebywający na Wyspach tymczasowo mają prawo do wzięcia udziału w zbliżających się w Polsce wyborach parlamentarnych. Muszą jednak wcześniej dopełnić wszystkich formalności.

Prawo do wzięcia udziału w wyborach ma każda osoba, która ukończyła 18. rok życia najpóźniej w dniu głosowania, posiada ważny polski dowód osobisty lub paszport oraz znajduje się na liście wyborców prowadzonej przez konsulat znajdujący się najbliżej naszego aktualnego miejsca zamieszkania.

Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczną, pocztową lub faksem. Można także dokonać go osobiście lub telefonicznie. Ważne, by zdążyć przed 7 października.

Aby zgłosić chęć udziału w wyborach, należy podać następujące dane:

  • imię (imiona) i nazwisko
  • PESEL
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • adres zagraniczny
  • adres zamieszkania w Polsce (dotyczy osób tymczasowo przebywających na Wyspach)
  • numer dowodu osobistego lub paszportu

Dokonując zgłoszenia możemy zdecydować, czy formularz do głosowania chcemy otrzymać drogą pocztową, czy też odebrać go osobiście w konsulacie. Jeśli zdecydujemy się na drogę korespondencyjną, najpóźniej 12 października 2015 roku otrzymamy zestaw do głosowania, w którym znajdzie się między innymi koperta zwrotna. Posłuży ona do odesłania głosu. UWAGA! Kopertę tę, po włożeniu do niej karty z głosem, należy zakleić – w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Do zestawu załączona jest instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Oprócz głosu musimy również przesłać oświadczenie, w którym potwierdzimy, że głos oddaliśmy osobiście w sposób tajny. W oświadczeniu musi znaleźć się miejscowość, data i własnoręczny podpis. W przeciwnym razie nasz głos zostanie uznany za nieważny.

Kopertę z głosami należy odesłać do konsula na własny koszt. Trzeba pamiętać o tym, by głosy wysłać na tyle wcześnie, aby dotarły przed dniem głosowania lub najpóźniej w dniu głosowania. Istnieje również możliwość dostarczenia głosów osobiście do konsulatu (przed wyborami) lub w dniu wyborów do właściwej komisji wyborczej.