Zasiłki: nadpłaty i długi

Marta Jabłońska | 14.09.2010 | Finanse, Prawo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny – nadpłaty i długi
(Housing Benefit and Council Tax Benefit).

Co to jest nadpłata?
Nadpłata to kwota, która została wypłacona najemcy lub właścicielowi mieszkania z tytułu zasiłku mieszkaniowego i/lub zasiłku na podatek lokalny, ale która się tej osobie nie należała. W razie wypłacenia zbyt dużej kwoty z tytułu zasiłku, zwykle Urząd Miasta żąda zwrotu nadpłaconej sumy. Określa się ją terminem „nadpłata do zwrotu”.

Co to jest „nadpłata do zwrotu”?
Wszystkie nadpłaty to „nadpłaty do zwrotu”, z wyjątkiem tych, które powstały w wyniku „błędu urzędowego” i o których osoba, która je otrzymała nie mogła wiedzieć otrzymując płatności lub informacje o zasiłku.

Co oznacza „błąd urzędowy”?
Błąd urzędowy to pomyłka popełniona przez wydział ds. zasiłków przy władzach lokalnych lub przez przedstawiciela tego wydziału, w tym również ministerstwo pracy i emerytur (Department for Work and Pensions) lub Jobcentre Plus. Nie stanowi natomiast błędu urzędowego sytuacja, gdy wnioskodawca lub jego przedstawiciel przyczynił się do pomyłki
nie udzielając informacji lub udzielając informacji fałszywych lub mylących.

Dlaczego powstają nadpłaty?
Istnieje wiele powodów. Oto kilka przykładów:
• Jeśli osoba pobierająca zasiłek zapomni nas powiadomić, że jej dochody wzrosły, w wyniku np. podwyżki płacy lub zmian w przyznanych ulgach podatkowych czy emeryturze.
• Jeśli ktoś się wprowadzi do domu osoby pobierającej zasiłek lub się wyprowadzi.
• Jeśli osoba pobierająca zasiłek wyprowadzi się nie zawiadamiając o tym władz lokalnych.
• Jeśli osoba pobierająca zasiłek podejmie lub zmieni pracę.
• Jeśli z osobą pobierającą zasiłek mieszkają inne dorosłe osoby i w ich sytuacji nastąpią zmiany.

O wszelkich zmianach należy zawiadamiać wydział ds. zasiłków przy władzach lokalnych, nie licząc na to, że zrobi to ktoś inny. Nawet jeśli powiadomi się ministerstwo pracy i emerytur, należy poinformować również władze lokalne, a nie oczekiwać, że ministerstwo przekaże te informacje.

Jak się dowiem, że doszło do nadpłaty?
W takim przypadku Urząd Miasta wyśle list zawierający dokładne informacje o zaistniałej nadpłacie. Będzie tam wyjaśnione, w jaki sposób doszło do nadpłaty, o jaką kwotę chodzi oraz w jakim okresie ją wypłacono. Będzie tam również informacja o tym, jak nadpłata zostanie odzyskana oraz co zrobić, jeśli się z tym nie zgadzasz.

Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się decyzją w sprawie nadpłaty?
Jeśli po przeczytaniu wyjaśnienia zainteresowany nie zgadza się z decyzją w sprawie nadpłaty, powinien napisać do wydziału ds. zasiłków przy władzach lokalnych i poprosić o dokładniejsze wyjaśnienia lub o ponowne rozpatrzenie decyzji. Należy to zrobić w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty listu z informacją o nadpłacie.

Oto, co można kwestionować:
• Czy nadpłata powinna zostać zwrócona
• Od kogo można żądać jej zwrotu
• W jaki sposób ją obliczono
• Zmniejszenie oszczędności i inwestycji (tylko w przypadkach, gdy nadpłata
nastąpiła w wyniku zwiększonych oszczędności i inwestycji) oraz
• Obliczenie „uprawnień podstawowych”.

Natomiast nie można kwestionować:

• Czy władze lokalne powinny żądać zwrotu nadpłaty, czy też nie, oraz
• Sposobu, w jaki władze lokalne postanowiły odzyskać nadpłatę.

Czy można złożyć odwołanie?
Jeśli osoba, której dotyczy decyzja nie jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniem ani powtórną decyzją, może złożyć odwołanie. Odwołanie musi zostać złożone na piśmie i podpisane przez osobę, która je składa. Należy dokładnie wyjaśnić, której decyzji dotyczy odwołanie oraz powody odwołania.
Odwołanie należy wysłać do biura władz lokalnych (adres można znaleźć na rachunku za Council Tax). Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji, której dotyczy odwołanie. Odwołania rozpatrywane są przez sądy prowadzone przez Tribunals Service, niezależne od władz lokalnych.
Można formalnie kwestionować niektóre decyzje dotyczące nadpłat, jeśli zainteresowany uważa, że są niewłaściwe. Można również otrzymać więcej informacji lub poprosić o wyjaśnienie danej decyzji.

W jaki sposób nadpłaty są odzyskiwane?
• Jeśli nadal otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy, nadpłata może zostać odzyskana poprzez potrącenia z cotygodniowej kwoty zasiłku.
• Jeśli płacisz czynsz bezpośrednio władzom lokalnym i masz na koncie saldo
dodatnie, może ono zostać wykorzystane do zwrotu nadpłaty.
• Jeśli nie otrzymujesz zasiłku mieszkaniowego, możesz otrzymać rachunek od władz lokalnych, który należy zapłacić.
• Jeśli zasiłek wypłacany był właścicielowi mieszkania, w określonych
okolicznościach wydział ds. zasiłków może zażądać zwrotu nadpłaty od tego
właściciela.
• Władze lokalne mogą poprosić ministerstwo pracy i emerytur o potrącenie
pieniędzy z zasiłków socjalnych danej osoby na rzecz zwrotu nadpłaty.
• Jeśli wyprowadzisz się z okolicy, pieniądze mogą zostać pobrane z zasiłku
mieszkaniowego wypłacanego przez inne władze lokalne.
• Jeśli nadpłata dotyczy zasiłku na podatek lokalny (Council Tax Benefit), kwota ta zostanie dodana do rachunku za Council Tax. Urząd ds. podatku lokalnego odzyska nadpłatę podwyższając miesięczne kwoty podatku.

Nadpłat dotyczących zasiłku mieszkaniowego nie pobiera się z podatku lokalnego, a nadpłat zasiłku na podatek lokalny nie pobiera się z zasiłku mieszkaniowego.

Czy nadpłata może zostać zmniejszona?

W pewnych okolicznościach możliwe jest zmniejszenie nadpłaty, jeśli osoba pobierająca zasiłek przekazywała wydziałowi ds. zasiłków poprawne informacje o swojej sytuacji przez cały okres powstawania nadpłaty. Jeśli za okres nadpłaty zostanie przyznany zasiłek, określa się to terminem „uprawnienia podstawowe”. Jeśli dana osoba ma uprawnienia
podstawowe, wykorzystuje się je do zmniejszenia nadpłaty.
Przed ustaleniem uprawnień podstawowych zainteresowany może zostać poproszony o wypełnienie nowego formularza w celu wyjaśnienia swojej sytuacji oraz o dostarczenie odpowiednich dokumentów. Ewentualne uprawnienia do zasiłku za ten okres zostaną użyte tylko dla celów zmniejszenia nadpłaty. Nie oznacza to przyznania zasiłku
mieszkaniowego ani zasiłku na podatek lokalny.

Co zrobić, jeśli potrącenia z zasiłku mieszkaniowego lub płatności są
dla mnie zbyt wysokie?

Aby poprosić o zmianę kwot potrącanych z zasiłku mieszkaniowego lub płatności, należy bezzwłocznie skontaktować się z biurem władz lokalnych.

Co zrobić, jeśli mam trudności z płaceniem rat podatku lokalnego,
ponieważ dodano do nich nadpłatę zasiłku na podatek lokalny?

W razie problemów z płaceniem rat, należy się skontaktować z biurem władz lokalnych w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Dane kontaktowe można znaleźć na rachunku za Council Tax. Osoby, które nie zapłacą i nie skontaktują się z władzami lokalnymi mogą otrzymać nakaz sądowy lub wizytę komornika. Spowoduje to również wzrost zadłużenia z powodu dodania kosztów postępowania sądowego.

Co zrobić, jeśli otrzymam rachunek, a nie jestem w stanie od razu
zapłacić pełnej kwoty?

Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić pełnej kwoty, możliwe może być uzgodnienie rat. Przed ustaleniem spłaty ratalnej konieczne będzie dostarczenie informacji o dochodach i wydatkach. Jeśli nie skontaktujesz się z władzami lokalnymi w celu uzgodnienia warunków spłaty, władze mogą zarejestrować ten dług w sądzie hrabstwa i poprosić sąd o ściągnięcie długu. Ma to takie same skutki jak otrzymanie nakazu/zakazu sądowego i wpływa na zdolność kredytową. Spowoduje to również wzrost zadłużenia z powodu dodania kosztów postępowania sądowego.

Jak uzyskać pomoc w sprawie długów?
Można rozwiązać problem kontaktując się ze swoimi wierzycielami. Wiele firm próbuje pomóc, jeśli dłużnik się z nimi skontaktuje. Długów nie można zignorować, dlatego lepiej jest uzgodnić spłacanie niewielkich kwot, niż w ogóle nic nie spłacać. Jeśli jakaś organizacja odrzuci propozycję spłat, należy zwrócić się z prośbą o poradę. Istnieje bardzo wiele organizacji, które pomagają osobom mającym problemy z zadłużeniem. Bezstronnych porad mogą udzielić następujące organizacje:
• Citizens Advice Bureau – udziela bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad w sprawach zadłużenia. Dane kontaktowe najbliższego biura można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej lub na stronie: www.citizensadvice.org.uk
• National Debtline – Bezpłatna infolinia dla osób, które mają problemy z
zadłużeniem. Tel. 0808 808 4000, strona internetowa: www.nationaldebtline.co.uk
• Advice UK – duża sieć organizacji udzielających porad. Za pośrednictwem Advice UK można się skontaktować z niezależnymi organizacjami doradczymi. Dane kontaktowe: Advice UK, 12th Floor, New London Bridge house, 25 London Bridge Street, London SE1 9ST
Tel. 020 7407 4070 (krajowy) lub 020 7407 6611 (Londyn)
Strona internetowa: www.adviceuk.org.uk
• Consumer Credit Counselling Service – świadczy bezpłatne poufne usługi
pomagając klientom znajdować realistyczne rozwiązania problemów z zadłużeniem, unikać bankructwa i uczyć się gospodarowania pieniędzmi.
Tel. 0800 138 1111, strona internetowa: www.cccs.co.uk

Gdzie można uzyskać dalsze porady?
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porad, skontaktuj się z biurem władz lokalnych. Możesz się również skontaktować z którąś z organizacji wspomnianych już wcześniej. Dane kontaktowe znajdziesz w lokalnej książce telefonicznej.

źródło: www.benefit-leaflets.org

ilość wszystkich wyświetleń: 1961, dzisiaj: 1

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Kategorie